Heinz common images

TERMS OF USE

ALLMÄNNA VILLKOR
Tack för att du besöker Heinz.se (“Webbplatsen”). Var vänlig läs följande information noggrant:
ALLMÄNNA VILLKOR
1. Användning
Genom att tillträda denna Webbplats bekräftar du att du samtycker till att nyttja denna Webbplats och förbinda dig till dessa Villkor (”Villkoren”). Dessa Villkor bestämmer över din tillgång till Webbsidan förutom där det finns separata Villkor relevanta till särskilda delar av Webbplatsen. Dessa uttrycks i de fallen på läglig webbsida och bör läsas i samband med Sekretesspolicyn. Om du ej samtycker till dessa Villkor, bör du inte använda denna Webbplats.
2. Definitioner
För tydlighets skull så hänvisar ”vi”, ”oss” och ”vår” i dessa villkor till H.J. Heinz B.V., Netherlands, filialen i Sverige eller Heinz-gruppens företag (”Heinz”). De varumärken som marknadsförs av dessa företag inkluderar (men är ej begränsade till) Heinz, Weight Watchers, HP, Lea & Perrins samt Amoy.
3. Tillgång
Förutom de tillfällena där annat specificeras så är materialet på denna Webbplats endast ämnade för användare som nyttjar Webbplatsen från Sverige och som specifikt har accepterat Villkoren. Heinz hävdar inte att någon information på denna Webbplats är relevant eller lämplig för användning på andra platser. Heinz gör inte heller anspråk på att någon produkt som hänvisas till på denna Webbplats finns tillgänglig i något område utanför Sverige och Heinz är ej heller ansvarsskyldiga vid det tillfälle man förlitar sig på denna information.
4. Syfte
Denna Webbplats syfte är att vara en lättillgänglig resurs för information om Heinz och tillhörande produkter.
5. Innehåll
5.1 Heinz-innehåll
Allt material inklusive text, bild, grafik, audio/visuellt eller annat material på denna Webbplats skapad av Heinz (kollektivt kallat ”Heinz-innehåll”) förblir Heinz eller anslutna företags egendom (eller om licensierad till Heinz, ”Licensierarens”) och omfattas av upphovsrätt. Även alla varumärken, namn, logon och annan immaterialrätt som existerar inom Heinz innehåll ägs av Heinz eller anslutna företag. Det är strängt förbjudet att justera, modifiera, överföra, leja, kopiera (vid annat än personlig användning), återanvända eller på annat sätt använda innehållet på denna Webbplats för publika eller kommersiella syften.
5.2 Användargenererat innehåll
5.2.1
Heinz gör ej anspråk på att äga text, bild, grafik, ljud/visuellt eller annat material på denna webbplats som skapats av användare (kollektivt kallat ”Användargenererat Innehåll”) och skickas in, visas upp eller läggs upp på samtliga delar av Webbplatsen. Användare behåller ägandeskapet för Användargenererat innehåll på villkoret att du ger Heinz en royalty-free, icke-exklusiv permanent licens (”Licensen”) att ladda upp, lagra, använder, modifierar, visar, kopierar och distribuerar sådant Användargenererat Innehåll.
5.2.2
Vad gäller Användargenererat innehåll som skickas in, visas eller läggs upp på eller överförs från denna Webbplats medger du och försäkrar att:
a. Du är upphovsman eller auktoriserad användare av det Användargenererade innehållet; och
b. Du bär individuellt ansvar för det Användargenererade innehållet du skickar in, laddar upp, lägger upp, visar eller överför på eller från denna Webbplats; och
c. Du vid tillfället som du skickar in, visar, lägger upp eller överför det Användargenererade innehållet inte bryter mot Sekretesspolicyn på denna Webbplats eller applicerbara lagar inom Sverige eller någon annanstans, inklusive men ej begränsat till lagar för dataskydd och sekretess, immaterialrätt samt relevanta lagar som bestämmer över uppladdning, lagring, användning och överförning av sådant Användargenererat innehåll via elektronisk eller annan media; och
d. Du vid det tillfälle du skickar in Användargenererat innehåll som utgörs av eller innehåller en bild där barn under 18 år figurerar, är antingen förälder eller målsman för barnet och har mottagit samtycket av barnet, alternativt tidigare erhållit skriftligt samtycke från barnet eller barnets förälder eller målsman att skicka in, ladda upp, lägga upp, visa och överföra den bilden på eller från denna Webbplats. Barnets samtycke krävs inte om barnet är för ungt för att ge samtycke.
5.2.3
Heinz kan vid obegränsat antal tillfällen, men har ingen skyldighet att, kontrollera eller se över innehållet i/på diskussioner, anslagstavlor, chattrum, tweets, bilder, fotografier och all annan form av kommunikation eller material som laddas upp på och/eller skickas via denna Webbplats. Syftet med sådan kontroll är att förebygga all form av information som skulle kunna skada Heinz rykte, individuella personers trygghet eller som skulle kunna vara förbjudet enligt klausulerna 5.2.4 och 5.2. Heinz tar inget ansvar för försummelse, felaktigheter, förtal, ärekränkning, svordomar, pornografisk text eller bilder som finns på, laddas upp på eller kommuniceras via denna Webbplats.
5.2.4 Stötande innehåll
  a. Om du uppmärksammar något innehåll som finns på, laddats upp på eller kommuniceras via denna Webbplats som inte är i enlighet med Villkoren i klausul 5.2.2 ovan eller som bryter mot andra Villkor eller som du anser vara kränkande, var vänlig klicka på länken ”Olämpligt Innehåll” på Startsidan för denna Webbplats och förse oss med kompletta detaljer gällande det olämpliga innehållet. Om Heinz vid genomgång av ditt klagomål är ense om att innehållet är olämpligt kommer Heinz att ta bort det från denna Webbplats inom 2 arbetsdagar.
b. Heinz kan vägra att ladda upp, lagra, lägga upp, visa, ge tillgång till eller överföra Användargenererat innehåll som Heinz anser vara olämpligt, stötande, olagligt eller som på något sätt skadar eller kan skada Heinz rykte eller en persons personliga trygghet och säkerhet (oberoende av dennes ålder). Heinz tar inget ansvar för kontroll av innehåll som vid ett senare tillfälle kan anses olämpligt, stötande eller olagligt.
5.3 Förbjudet Innehåll
Följande är en lista på innehåll som det är förbjudet att ladda upp, lagra, lägga upp, visa, tillträda eller överföras på, inom och från denna Webbplats:
a. Olämpligt, stötande, obscent eller olagligt Användargenererat Innehåll;
b. Användargenererat innehåll som innehåller pornografiskt material, material som är sexuellt ekivokt eller som exploaterar en person sexuellt eller som innehåller en länk till webbplatser med pornografiskt innehåll;
c. Användargenererat innehåll som kräver eller lägger upp personlig information i överträdelse av Webbplatsens Sekretesspolicy samt relevanta dataskydds- och sekretesslagar;
d. Användargenererat innehåll som innehåller audiovisuellt material med bilder eller fotografier på en annan person som du har lagt upp utan att få dennes samtycke (och om den personen är under 18 år och inte är ditt barn, krävs dennes förälders eller målsmans samtycke);
e. Användargenererat Innehåll som innehåller information som användaren laddar upp med vetskapen om att denna är falsk eller missvisande eller förespråkar illegal aktivitet, inklusive men ej begränsat till material eller uppförande som är grovt, hotfullt, ärekränkande eller förtal;
f. Användargenererat innehåll som innehåller ej auktoriserade kopior av upphovsrättsmaterial inklusive men ej begränsat till piratkopierat audiovisuellt material eller det som bryter mot andra immaterialrätter från tredje part;
g. Användargenererat innehåll som involverar överföringen av oönskad e-post, skräppost eller spam.
6. Tredjepartswebbplatser
Denna Webbplats kan inkludera länkar till tredjepartssajter. Heinz är inte ansvarig för innehållet på dessa tredjepartssajter. Du uppmuntras att gå igenom rådande villkor för användning och sekretesspolicy innan du använder tredjepartssajterna eller skickar information till dem. Användning av dessa tredjepartssajter sker på egen risk.
7. Ansvarsskyldighetsbegränsningar
7.1
Heinz har arbetat intensivt för att förse användare med precis och komplett information, men är inte ansvarsskyldiga gentemot privatpersoner vid förlust eller skada som kan uppstå direkt eller indirekt i samband med användning av denna Webbplats (eller oförmåga att använda den) eller någon av informationen som Webbplatsen innehåller vid det tillfälle förlusten:
a. Inte är rimligen förutsägbar av dig eller Heinz vid den tidpunkt du först tillträder Webbplatsen; eller
b. Leder till affärsförlust eller kommersiell förlust; eller
c. Är resultatet av din användning av Webbplatsen på annat sätt än enligt dessa Villkor eller försummelse från annan part än Heinz; eller
d. Är resultatet av händelser utanför Heinz rimliga kontroll.
7.2
Heinz kan inte garantera att denna Webbplats alltid kommer att finnas tillgänglig för dig och är inte ansvarsskyldig gentemot dig om den vid tillfällen är otillgänglig. Denna Webbplats och informationen samt materialet som den innehåller kan komma att ändras utan förvarning.
7.3
 Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Heinz ansvarsskyldighet vid dödsfall eller personlig skada som uppstår på grund av Heinz försummelse eller bedrägeri.
7.4
  Den generella hälsoinformation som presenteras på denna Webbplats är inte ämnad att användas för diagnos- eller behandlingssyften. Vänligen rådfråga din läkare eller hälso- och sjukvårdsutbildad personal vid behov av medicinskt råd.
8. Ersättning
Du samtycker till att ersätta samt hålla Heinz, dess dotterbolag och filialer samt deras respektive ägare, chefer, föreståndare, managers, medlemmar och anställda oskadd från förlust, ansvar, anspråk eller krav inklusive rimliga advokatsarvoden som görs av en tredje part till följd av användning av denna Webbplats på ett sätt som bryter mot Villkoren eller, vad gäller allt Användargenererat Innehåll, brott mot din försäkran och/eller garanti om applicerbara lagar i Sverige eller annanstans.
9. Dataöverföring
a. Du kan välja att förse Heinz med information om dig själv vid användning av denna Webbplats. Genom att göra det ger du uttryckligen ditt samtycke för Heinz användning av denna data. All information som hämtas i samband med din användning av denna Webbplats får lov att bearbetas och lagras i de länder som Heinz, dess filialer och dotterbolag har inrättningar, så länge dataöverföringen kan ske enligt punkt (ii) nedan. Informationen du förser kommer endast att användas av Heinz-gruppens företag och säljs inte till tredje parter. Informationen kommer inte att användas i direkt marknadsföring eller oombedd kommunikation utan att du ger ditt samtycke. Det kan också användas internt av Heinz för att bedöma våra webbplatsers funktioner och våra kunders behov.
b. Överföring av din Personliga Information i Utlandet
Din personliga information kan komma att bearbetas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i länder som inte har samma standard av skydd för personlig information som i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om din personliga information bearbetas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att ta steg som försäkrar att din personliga information skyddas på ett adekvat sätt enligt rådande dataskyddslagar.
För mer information, se vår Sekretesspolicy.
10. Sekretess
All kommunikation och allt material som du överför till oss via denna Webbplats eller på annat sätt via Internet kommer att behandlas som ej sekretessbelagt förutom vid det tillfälle att sådan kommunikation eller sådant material inkluderar personlig information, som vi kommer att använda enligt vår Sekretesspolicy. All kommunikation och annat material som du skickar oss är och kommer att förbli vår egendom. Genom att skicka detsamma till oss så går du med på att vi kan komma att använda detsamma för valfritt syfte, utan någon kompensation från oss till dig.
11. Hävning
Om du bryter mot något av ovan Villkor, kommer Heinz ha rätten att hindra dig från att tillträda samtliga eller enstaka delar av denna Webbplats. Även om vi lär försöka att informera dig om anledningen till att vi tar till sådana medel är vi under inga omständigheter skyldiga att göra det.
12. Företagsinformation
Denna Webbplats drivs av:
H.J. Heinz B.V., Netherlands, Swedish Filial, 516403-9785
Kanongatan 157
254 67 Helsingborg, Sweden
13. Klagomål
Konsumenter kan skicka in klagomål angående Heinz marknadsföring till den svenska Konsumentombudsmannen utan rättsligt ingripande. Plattformen finns på följande externa länk: https://www.konsumentverket.se