Rich. Delicious. Heinz

 

VILLKOR

SVERIGE

Dessa villkor ("Villkor"/"Villkoren") ska tillämpas på pristävlingen ("Pristävlingen") som i enlighet med vad som framgår av Artikel 3 erbjuds av H.J. Heinz B.V., med säte i Helsingborg och/eller ett av dess koncernbolag (kollektivt hänvisade till som "Heinz"). Genom att delta i Pristävlingen samtycker du ovillkorligen till tillämpbarheten av dessa Villkor och allmänna villkor för sociala mediaplattformar – inklusive men inte begränsat till Facebook – vilka kan vara fullt tillämpbara utöver dessa Villkor.

Artikel 1 – Generellt

1.1 Deltagande är öppet för alla invånare i Sverige som är över 18 (arton) år vid tiden för deltagandet.

1.2 Personer som är yngre än 18 år måste ha målsmans tillstånd eller tillstånd av en god man för att delta i Pristävlingen.

1.3 Person som deltar i, eller arbetar i direkt anslutning till, urvalet av vinnare i Pristävlingen får inte delta i Pristävlingen.

1.4 Det finns en gräns av maximalt 1 bidrag per person.

1.5 Heinz Integritetspolicy och Ansvarsbegränsning, vilka du finner online på https://www.heinz.eu/privacy-notice och http://www.heinz.se/TermsConditions tillämpas på Pristävlingen i den mån inget annat uttryckligen föreskrivs i dessa Villkor.

1.6 Heinz har rätt att ändra dessa Villkor under Pristävlingsperioden utan föregående meddelande till deltagarna.

1.7 Heinz ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Heinz hemsida www.heinz.se, där du har möjlighet att spara och/eller skriva ut en kopia av Villkoren.

1.8 Pristävlingen har inget samband med Facebook och är på inget sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av Facebook.

Artikel 2 – Data

2.1 För att delta i tävlingen och möjliggöra för Heinz att kommunicera med dig, kan du bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter till Heinz (t.ex. namn, (email)adress, (mobil)telefon).

2.2 Du garanterar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt, tillförlitlig och fullständig. Bidrag med oriktig information kommer inte att delta i Pristävlingen.

2.3 När du besöker Heinz hemsida kan data inhämtas genom användning av en cookiefil som lagras på din dators hårddisk. Heinz hemsida använder cookies för att särskilja dig från andra användare på hemsidan. Du kan neka till användningen av cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör det möjligt för dig att hindra cookies. Detta kan dock ha en negativ inverkan på hemsidans prestanda. För detaljerad information om de cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem, hänvisas till vår Cookiepolicy som du finner online på http://www.heinz.se/en/privacypolicy.

2.4 De data som du tillhandahåller Heinz samlas in och behandlas enbart i den utsträckning och på ett sådant sätt som är nödvändigt för de ändamål som anges i dessa Villkor. Heinz kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data behandlas säkert och i enlighet med Heinz integritetspolicy. Heinz kommer inte, utan ditt föregående medgivande, sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part som inte är en del av företaget Kraft Heinz.

2.5 Heinz kan samla in och behandla personuppgifter för följande ändamål:

a. För att fullgöra skyldigheter som uppstår genom avtal som ingåtts mellan dig och Heinz;

b. För att fullgöra andra (juridiska) skyldigheter;

c. För att tillhandhålla dig information, produkter eller tjänster vilka du begärt från Heinz eller vilka Heinz tror kan intressera dig, i den mån du uttryckligen har gett ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål, särskilt avseende Pristävlingen, andra pristävlingar eller specialerbjudanden; eller

d. För att leverera det tillgängliga priset till vinnaren.

2.6 Heinz kommer att vidta alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot dataförlust, skada eller olaglig eller obehörig behandling.

2.7 Du har rätt att lämna en formell begäran om att ta del av den information som Heinz behandlar om dig. Dessutom har du rätt att kräva att Heinz ändrar eller raderar dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta Heinz kundtjänst, se Artikel 9 för kontaktinformation.

2.8 Personuppgifter och datauppgifter kan sammankopplas med en dator eller en IP- adress (Internet Protocol) för att underlätta för dig att begära information från Heinz eller att delta i framtida pristävlingar. Enbart datauppgifter, exklusive personuppgifter, kommer att användas för att anpassa pristävlingar till dina preferenser.

2.9 När föräldrars medgivande eller god mans medgivande har getts för deltagande av personer yngre än 18 (arton) år, ska Heinz enbart använda de personuppgifter som krävs för deltagande i Pristävlingen.

Artikel 3 – Priser [Rich. Delicious. Heinz]

3.1 Som deltagare i Pristävlingen kan du vinna en Heinz resväska och/eller actionkamera till ett värde av ca 1500 SEK vidare benämnt som ”Priset/Priserna”

Artikel 4 – Pristävling

4.1 Deltagaren svarar på två frågor på en tävlingstalong och lämnar sedan in tävlingstalongen i tävlingsbrevlådan på angiven plats i butik.

4.1.1 Heinz kommer inte att använda av de inlämnade uppgifterna i något syfte utanför tävlingen.

4.2 Denna pristävling kommer att pågå så länge den är synlig ute i butik. ("Pristävlingsperioden").

4.3 Vinnaren utses av respektive butik där tävlingen är aktiv och kontaktas direkt efter avslutad tävlingsperiod. Beslutet är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.4 Vinnaren av Pristävlingen kommer att meddelas via telefon inom 14 kalenderdagar från avslutad tävling.

4.5 Vinnare kan enbart vinna en gång under Pristävlingsperioden.

4.6 Priset är personligt för vinnaren. Priset kan inte returneras och får inte överföras eller överlåtas.

4.7 Priset kommer att skickas till den adress som angivits efter att vinnaren kontaktats av butiken med vidare instruktioner och inom 4 (fyra) veckor efter slutet av atPristävlingsperioden.

4.8 Butiken kommer att vidta rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig, förbehåller butiken sig rätten att erbjuda priset till en på nytt utsedd vinnare.

4.9 Heinz förbehåller sig rätten att erbjuda alternativt pris av likvärdigt eller större värde än det ursprungliga priset, om det ursprungliga priset skulle bli otillgängliga på grund av skäl utom Heinz kontroll.

4.10 Priser levereras enbart till en adress i Sverige.

4.11 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris (priser), ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset (priserna) och/eller deltagaren. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Artikel 5 Fraktkostnader för priser

5.1 Alla kostnader relaterade till frakt av resväskan och/ eller actionkameran (inklusive moms) kommer att betalas av butiken.

5.2 Resväskan eller actionkameran kommer att skickas till den adress som angivits vid inträdet inom 4 (fyra) veckor från Pristävlingens slut.

Artikel 6 – Ansvar

6.1 Du samtycker till att deltagandet i Pristävlingen sker på din egen risk.

6.2 Du försäkrar att du är den enda ägaren av de immateriella rättigheterna till allt material och all information, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, mönsterskydd, recept och bilder och oavsett format (t.ex. muntligen, elektroniskt eller i skrift), som du tillhandahållit Heinz i samband med Pristävlingen ("Material"/"Materialet"). Du försäkrar även att Materialet inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter och inte i övrigt är olagligt. Du ska hålla Heinz skadeslös för alla anspråk från tredje parter avseende Materialet.

6.3 I det fall att Materialet gör intrång i rättigheter tillhörande tredje part eller i övrigt är olagligt, har Heinz rätt att diskvalificera ditt bidrag och att hålla dig ersättningsskyldig för all sorts skada som uppstår till följd av detta.

6.4 Heinz kommer under inga omständigheter vara ansvarig eller skadeståndspliktig för något bidrag i Pristävlingen eller för något Material.

6.5 Heinz kommer under inga omständigheter ta något ansvar för någon förlust eller skada, varken direkt eller indirekt, i samband med Pristävlingen, inklusive men inte begränsat till:

a. Priset som skickats av Heinz;

b. Indragning, avbrott, eller förändring av Pristävlingen;

c. Olaglig användning av system/verktyg tillhörande tredje part.

Artikel 7 – Immateriella rättigheter

7.1 Immateriella rättigheter avser patent, patenterbara rättigheter, uppfinningsrättigheter, användningsmodeller, växtvaror, moraliska rättigheter, personlighetsrättigheter, varumärken, produktegenskaper, goodwill, företagsnamn, domännamn, upphovsrätt, designrättigheter, rättigheter i data, databasrättigheter, kunskapsrättigheter, specifikationer, receptformuleringar, affärshemligheter och all annan immateriell och industriell egendom och liknande eller analoga rättigheter som existerar enligt lagar i något land (oavsett om de är registrerade, närvarande, framtida eller kontingenta och inklusive utan begränsning alla förnyelser, förlängningar, återupplåtelser eller tillkommande rätt till åtgärd) och alla pågående ansökningar om och rätt att ansöka om eller registrera samma.

7.2 Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, tillhör enbart och exklusivt Heinz och ska tillfalla Heinz.

7.3 I den utsträckning som de immateriella rättigheterna inte automatiskt tillfaller Heinz, överlåter du härmed till Heinz alla sådana immateriella rättigheter, vilket härmed accepteras av Heinz.

7.4 I den utsträckning tillåtet enligt lag, avstår du härmed från alla ideella rättigheter baserat på författarskap och samtycker till att aldrig anföra några ideella rättigheter mot Heinz, invända mot eller förhindra någon modifiering, eller kontrollera publicering eller distribution med avseende på verk som skyddas av upphovsrätt.

7.5 För tydlighets skull, Heinz eller dess underlicensierade har rätt att förkorta, ändra eller ta bort Material efter eget gottfinnande utan (föregående) meddelande till och/eller samtycke av dig.

7.6 Genom deltagande i Pristävlingen ger du Heinz rätt att använda ditt namn och/eller Material på, inklusive men inte begränsat till:

a. Priser; I detta fall en resväska och/eller actionkamera

b. Heinz hemsida och sociala medier, inklusive men inte begränsat till Twitter, Instagram och Pinterest.

7.7 Hyperlänkning till Pristävlingen är tillåtet förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a. En hyperlänk får enbart användas för att länka till hemsidan för Pristävlingen;

b. Reklam, upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden på Pristävlingens hemsida får inte döljas;

c. Att antyda eller nämna att Heinz sponsrar eller stödjer din hemsida är inte tillåtet;

d. Hyperlänkar tas omedelbart bort om det begärs av Heinz.

Vänligen kontrollera även tillämpliga villkor från din hemsideleverantör.

Artikel 8 – Heinz rättigheter

8.1 Heinz förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, diskvalificera bidrag som Heinz misstänker inte har gjorts i enlighet med dessa Villkor eller andra tillämpliga legala förpliktelser utan att vara ersättningsskyldig för eventuell skada. Heinz beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande i alla frågor och är inte föremål för diskussion.

8.2 Heinz förebehåller sig rätten att välja ut alternativ[a] vinnare i det fall att [en] vinnare har handlat i strid med dessa Villkor.

8.3 Heinz förbehåller sig rätten, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att efter eget gottfinnande ställa in, skjuta upp eller ändra Pristävlingen utan föregående meddelande när så visar sig nödvändigt, utan att vara ersättningsskyldig för eventuell skada.

8.4 Bidraget i Pristävlingen och annat åtföljande material kan användas för privat bruk utan föregående medgivande av Heinz.

8.5 Otillåten modifiering av mjukvaruapplikationer som används för Pristävlingen utan föregående medgivande av Heinz ("hacking") är förbjudet. Heinz kommer att hålla dig ansvarig för skada som förorsakas Heinz i detta avseende.

8.6 Pristävlingen eller Priset får inte användas för att:

A. Uttrycka politiska, religiösa, våldsamma, sexuella eller rasistiska åsikter vilka är olagliga eller står i strid med god moral;

b. Förolämpa, reta, diskriminera eller göra en sexuell anspelning;

c. Placera skadlig mjukvara (t.ex. virus eller datamask) i Heinzs mjukvara;

d. Skada Heinz goda namn;

e. Begå intrång i (immateriella) rättigheter tillhörande tredje part.

Artikel 9 – Kontaktuppgifter

9.1 Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål på Pristävlingen, vänligen kontakta:

H.J. Heinz B.V.

Attn. Sara Andersson

Kanongatan 157

254 67 Helsingborg

Sverige

Telefonnummer: +46(0)424009555

E-mail: [info@heinz.se]

Artikel 10 – Övrigt

10.1        Om och i den utsträckning som någon bestämmelse i dessa Villkor inte är juridiskt bindande eller förklaras ogiltig eller förklaras inte kunna upprätthållas av en domstol, ska det inte påverka övriga bestämmelser i dessa Villkor.

10.2        Dessa Villkor ska vara underkastade svensk materiell rätt.

10.3        Alla tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska anhängiggöras vid Stockholms tingsrätt eller vid den domstol som ligger närmast deltagarens bostadsort.